PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
vzniklo s cieľom podporiť rodiny detí s rizikovým vývinom,
oneskorením vo vývine alebo zdravotným znevýhodnením
od narodenia do 7 rokov veku dieťaťa.

Centrum poskytuje podporu a sprevádzanie pre rodiny
detí s rizikovým vývinov, zahŕňajúc rodiny detí
predčasne narodených, s autizmom, Downovým
syndrómom, detskou mozgovou obrnou, poruchou
zraku, sluchu a komunikácie, vrátane rodín detí,
ktorých pozadie ťažkostí ešte nie je známe.

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie
a súčasne služby Súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva.

NAŠA VÍZIA

 

...aby každé dieťa, ktorého vývin
je rizikový, v citovom bezpečí prostredia rodiny a s primeraným množstvom podnetov dosiahlo
svoj potenciál.

 

...aby rodina dieťaťa bola včas podporovaná a sprevádzaná aktuálnymi potrebami a vnímala svoju otvorenú budúcnosť.

 

...aby rodina s dieťaťom mala
svoje miesto v prijímajúcej a podpornej spoločnosti.

NAŠE POSLANIE


Včas sprevádzať rodiny detí
s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením posilňovaním rodičovských kompetencií v podpore vývinu dieťaťa v prirodzenom prostredí.

NAŠE HODNOTY


Sme presvedčení, že ....

... každé dieťa má právo na
podporu vývinu v prirodzenom prostredí rodiny.

 

... posilňovanie kompetencií
rodičov podporuje rodinu
v napĺňaní jej role.

 

... prijatie rodiny a dieťaťa
komunitou má rozhodujúci
význam pre kvalitu života
každého z nich.

NAŠE PRINCÍPY

 

Každá rodina s potrebnou podporou a sprevádzaním je schopná stimulovať vývin vlastného dieťaťa.

Rozvíjanie možností dieťaťa je najintenzívnejšie v rámci každodenných skúseností,
vo vzťahoch s blízkymi
a v prirodzenom prostredí.

Proces sprevádzania rodiny je individuálny a rešpektuje potreby
a priority jednotlivých jej členov.

Pri sprevádzaní a napĺňaní potrieb rodiny rešpektujeme všetky aktuálne vedecké poznatky, skúsenosti, zákonné a právne dokumenty.

Služba včasnej intervencie otvára rodine dvere do komunity
a napomáha komunite vnímať potreby všetkých jej členov.

NAPÍŠTE NÁM...

. . . ak potrebujete našu podporu, alebo len tak.

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

PODPOROVATELIA

JUDr. Miriam Hroteková

Jozef Tomeček

KDE NÁS NÁJDETE

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE BRATISLAVA, n. o.

Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

Telefón: +421 944 012 234

E-mail: centrum@cvibratislava.sk

 

IČO: 45744688

DIČ: 2024177903

 

Číslo účtu: 2943464918/1100

IBAN:   SK1111000000002943464918

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Banka: Tatra banka, a. s.

Prečo

Centrum včasnej

intervencie

Bratislava, n. o.

SPRÁVA AUDÍTORA 2017 – PDF

SPRÁVA AUDÍTORA 2018 – PDF

web design © Braňo Gajdoš, Atelier21