PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

Sociálna služba
včasnej intervencie

 

... je bezplatná sociálna služba poskytovaná rodine primárne terénnou formou v jej prirodzenom prostredí, poprípade môže byť doplnená ambulantnou formou v priestoroch nášho centra. Často sa stretávame už krátko po narodení dieťatka ešte v pôrodnici a pre mnohé z rodín zostáva na dlhšie prostredie pôrodnice miestom čakania na čas ísť domov.

 

Služba včasnej intervencie je určená pre každú rodinu ktorej vývin dieťatka je rizikový, alebo má zdravotné znevýhodnenie od
narodenia do 7 rokov veku dieťaťa. Klientmi sociálnej služby
včasnej intervencie sú často rodiny detí predčasne narodených,
s oneskoreným vývinom, s genetickými,  metabolickými
poruchami, deti s poruchou zraku a sluchu, autizmom prípadne
inými ťažkosťami ktorých pozadie je často neznáme.

 

Rodinám ponúkame sprevádzanie ich novou životnou situáciou
a otázkami ktoré prináša starostlivosť o dieťatko s rizikom vo vývine.  Často sa rozprávame o vhodných hračkách, prispôsobujeme predmety z domácnosti potrebám dieťatka, hľadáme kľúče k tomu, ako si lepšie porozumieť a vnímať svoje potreby. Často spoločne uvažujeme o vhodnej materskej škole, vhodných formách podporných terapií, služieb a všetky dobré rady odborníkov sa snažíme zosúladiť tak, aby rodina mala priestor žiť plnohodnotne
a rodičia zostali v roli rodičov. Konečným cieľom dlhodobého sprevádzania rodiny je podpora začlenenia rodiny do života
komunity.

 

Sociálnu službu včasnej intervencie poskytujeme klientom Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

 

 

 

Rodine ponúkame partnerstvo
v rámci ktorého...

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

je kolískou a oporou pre všetky rodiny detí s rizikovým vývinom od narodenia do 7 rokov veku,
ktoré oporu potrebujú. Tím poradcov ponúka rodinám partnerstvo a usilujeme sa spoločne vytvárať podmienky pre vývin dieťaťa tak, aby každá rodina bola predovšetkým rodinou.

 

„Vznikli sme pre rodinu, aby sme ju podporili v jej prirodzenom prostredí,
preto pracujeme hlavne v rodine, aby sme spolu s rodinou hľadali
a objavovali odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva, ktoré jej život prináša.“

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva centra včasnej intervencie

 

... poskytuje predovšetkým ambulantné poradenské, diagnostické, stimulačné a terapeutické služby pre rodinu a dieťa s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením od narodenia do 7 rokov
jeho veku.

 

Rodinám ponúkame komplexnú diagnostiku vývinu dieťaťa a jeho funkčnej participácie. S podporou komplexného tímu odborníkov špecializovaných na deti s rizikovým vývinom raného veku, realizujeme špeciálnopedagogickú a liečebnopedagogickú intervenciu, fyzioterapiu v koncepte Bobath a Vojta terapie,
podporu prirodzeného pohybového vývinu pohybovým
pedagógom, prípadne iných prístupov podľa potrieb dieťaťa.
S podporou logopéda rozvíjame komunikáciu a často hľadáme alternatívne spôsoby komunikácie na to aby sme si s dieťaťom
lepšie porozumeli. Náš zrakový terapeut sa zameriava na
stimuláciu a terapiu zrakového vnímania, pedagóg pre deti s poruchou sluchu podporuje sluchové vnímanie, často
podporujeme sociálne kompetencie dieťaťa prípadne iné
oblasti vývinu tak, aby nositeľmi posunu vo vývine dieťaťa boli samotní rodičia.

 

Služby súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva poskytujeme za úhradu klientom z celého Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva rodine poskytujeme predovšetkým...