PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

RENÁTA MATEJová

zástupkyňa riaditeľky

špeciálna pedagogička so zameraním
na podporu rodinného systému

 

Renáta sa dlhodobo venuje odbornej podpore rodinám s deťmi v rôznych neštandardných, či náročných životných situáciách. Po praxi detskej sestry vyštudovala špeciálnu pedagogiku. V  organizácii Návrat sa venovala  náhradnému rodičovstvu, od prípravy, cez sprevádzanie, tréningy a vzdelávanie náhradných rodičov. Má skúsenosti s prácou pre deti
v systéme sociálnoprávnej ochrany (v detskom domove), kde presadzovala možnosť vzťahovej osoby pre každé dieťa prostredníctvom profesionálneho rodičovstva pre všetky bábätká, ale aj deti s rizikovým vývinom či zdravotným znevýhodnením. Absolvovala vzdelávanie v sociálnom poradenstve, k práci
s traumatizovanými a opustenými deťmi, práci
s rodinným systémom a iné. Ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom
na človeka (PCA). Vo včasnej intervencii ponúka
najmä sprevádzanie rodičov v aktuálnej situácii,
s rešpektovaním životnej histórie členov rodiny, či terajších podmienok, nastavenia a vlastných predstáv
o budúcnosti. Sprevádzanie ponúka individuálnou formou, alebo prostredníctvom rodičovských skupín.

Erika Tichá

štatutárna zástupkyňa a riaditeľka

špeciálna a liečebná pedagogička

 

Erika sa dlhodobo venuje rodinám detí ktoré sa narodili predčasne a ich sprevádzaniu v krízových životných situáciách od narodenia do 7 rokov.

Vyštudovala špeciálnu a  liečebnú pedagogika a po absolvovaní doktorandského štúdia na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského
v Bratislava pracovala ako vysokoškolský pedagóg na akademickej pôde a súčasne vo viacerých zariadeniach pre deti s rizikovým vývinom v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí.

Erika je dnes súčasne predsedníčkou Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
na Slovensku kde sa spolu s kolegami usiluje hájiť záujmy rodín a metodicky rozvíjať službu včasnej intervencie na Slovensku.

Iveta Prieložná

liečebná pedagogička

so zameraním na pohybový vývin

 

Iveta sa venuje ranému vývinu detí a možnostiam ako ho podporovať čo najprirodzenejším spôsobom
už dlhý čas. Po štúdiu liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave sa zaujímala o raný pohybový vývin dieťaťa a možnosti jeho podpory. Absolvovala viacero kurzov a výcvikov napríklad Portage, Bazálna stimulácia, kurzov v systéme Body-Mind Centering®, Infant Developmental Movement Educator, masáží dojčiat, je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator a mnohých ďalších vyvinutých Babyfitom. Poznanie životných príbehov detí
v prostredí detskej nemocnice, ale aj detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením ju priviedlo
k včasnej intervencii v ktorej cíti priestor ovárať možnosti rodine a sprevádzať ju jej životným príbehom.

Miriam Gajdošová

špeciálna pedagogička

so zameraním na pohybový vývin

 

Miriam vyštudovala  špeciálnu pedagogiku pre telesne a zdravotne postihnutých na Pedagogickej fakulte UK. Je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) v systéme Body-Mind Centering. Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku. Absolvovala kurz Školského programu INPP. Pracovala v Babyfite, ako lektor vývinoveho pohybu pre skupiny rodičov
s deťmi, ako aj v individualnom poradenstve pre deti
s rizikovym vývinom. Venuje sa aj laktačnému poradenstvu a predpôrodnej rodičovskej príprave. Budovanie optimálnej vzťahovej väzby v rodine, a tiež podpora a rozvoj rodičovských kompetencií je hlavnou líniou, ktorá prepája vsetky jednotlivé profesné okruhy jej práce vo včasnej intervencii.

VerOnika roháčková

 psychologička

 

 

Veronika vyštudovala psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia sa hlbšie zaujímala
o klinickú psychologickú prácu s celým rodinným systémom. Mala príležitosť pracovať v širokom spektre organizácií a inštitúcií( od biznis – po ľudsko-právne a sociálne zamerané), kde zároveň absolvovala vzdelávanie a sociálno-psychologické tréningy. Dlhodobo pracovala so skupinami klientov na psychiatrickom oddelení, kde okrem iného viedla kognitívne tréningy. Absolvovala vzdelávanie
v krízovej intervencii, čo využila v rôznorodej dobrovoľníckej práci. Svoje odborné pôsobenie vidí
v širšom kontexte, okrem psychologickej podpory rodiny a dieťaťa sa dlhodobo aktívne podieľa na aktivitách, ktoré majú dosah na ovplyvňovanie verejnej mienky a nálad pre prijatie detí a dospelých so znevýhodnením ako prirodzenej
súčasti spoločnosti.

Viera Fedorová

fyzioterapeutka

Bobath a Vojta terapeut

 

Viera po skončení strednej školy niekoľko rokov pracovala ako detská sestra na neonatologickom oddelení. Po ukončení štúdia  fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala viacero certifikovaných terapeutických
a diagnostických kurzov a špecializácií so zameraním na deti. Je Bobath terapeut, Vojta terapeut, absolvovala kurz Bazálnej stimulácie, Prechtlovej metódy, tejpovania, loptičkovania, ma skúsenosti
s terapiou detských klientov s rôznymi ťažkosťami. Význam včasnej intervencie vidí v tvárnosti raného veku a možnosti podpory vývinu detí a v podpore prežívania rodiny ako zvládať túto životnú rolu.

JOHANA STIFTER

liečebná pedagogička

 

 

Johana vyštudovala Liečebnú pedagogiku so zameraním na psychomotorickú terapiu a arteterapiu na Univerzite Komenského v Bratislave.  Už počas štúdia bola súčasťou služieb včasnej intervencie ako dobrovoľník sprevádzajúci rodinu dieťaťa s Poruchou autistického spektra. Počas štúdia v roku 2016 absolvovala Akreditovaný kurz Bazálnej stimulácie
v Českej republike. Následne pracovala na úseku diagnostiky a autizmu ako terapeut v dennom zariadení pre deti s PAS v ranom veku, kde využívala princípy programov TEACCH, terapie ABA, AAK, Bazálnej stimulácie či Snoezelen. Neskôr pracovala
v Brne s deťmi s ADHD a ich rodinami s využitím pricípov Efektívneho rodičovstva a Efektívnej komunikácie. Bola tiež súčasťou projektu zameraného na prevenciu šikany na 1. stupni základných škôl. V rámci včasnej intervencie sa venuje podpore a sprevádzaniu rodín detí
s poruchami autistického spektra.

Daniela mitríková

psychologička

 

 

Daniela sa zaoberá detským vývinom od skončenia vysokej školy, využíva neinvazívnu prirodzenú stimuláciu detí, ktorou je podporovaný rozvoj hrubej
i jemnej motoriky, vnímania, myslenia, pozornosti, adaptácie, komunikácie a spolupráce a to prirodzenou formou, rešpektujúcou individualitu vývinu dieťaťa. Po štúdiu psychológie a nemčiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského  absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a kurz Ako sa hýbu bábätká (based on BabySoma®), kurzy
v systéme Body-Mind Centering: Zmysly a vnímanie, Základné neurologické vzorce, Reflexy, Ontogenetický vývin, Systém telesných tekutín, Nervový systém, Svalový systém, Endokrinný systém, dva aplikačné  kurzu Infant Developmental Movement Educator, držiteľka certifikátu IDME (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat) od roku 2014. Aktuálne ukončuje štúdium psychológie na Paneurópskej Vysokej Škole. Daniela pracuje systémom BabySoma® a BMC®,
kde pohybový systém vychádza z prirodzených zákonitostí pohybu v procese vývinu človeka. Podpora potenciálu, možností a pôsobenie smerom k zóne najbližšieho vývinu dieťaťa, v kontexte jeho rodiny,
v partnerstve a za aktívnej participácie rodičov, považuje za dôležité kľúče v sprevádzaní rodín.

Natália Šlosárová

Špeciálna pedagogička so zameraním
na poruchy sluchu

 

Natália vyštudovala špeciálnu pedagogiku/surdopédiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa v minulosti špecializovala na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti so sluchovým postihnutím v ranom, mladšom školskom ale aj predškolskom veku. S obľubou v praxi využíva simultánnu komunikáciu teda rozprávanie za podpory posunkov. Absolvovala kurz fonematického uvedomovania podľa D.B. Elkonina, kurz Oromotorickej a senzomotorickej stimulácie či Senzorickej integrácie. Natália je prívržencom komplexnej starostlivosti o dieťa a spolupráce medzi odborníkmi a rodičmi. Verí, že potenciál dieťaťa kopíruje potenciál rodiny a tak sa snaží spolu s ďalšími kolegyňami kooperovať s rodičmi ale aj inými odborníkmi.

Marta Ollé

office manažérka, genetička

a pedagogička vývinového pohybu dojčiat

 

Marta vyštudovala genetiku na Prírodovedeckej fakulte UK a venovala sa štúdiu mechanizmov stresu v bunkách. Po absolvovaní mnohých medzinárodných kurzov v systéme Body-Mind Centering® sa dlhodobo venovala pohybovému vývinu detí. V Babyfite absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku a kurz Ako sa hýbu bábätká, v ktorých neskôr aj pedagogicky pôsobila. Je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (IDME, Pedagóg vývinového pohybu dojčiat), pracuje so skupinami rodičov a bábätiek či malých detí a v individuálnom poradenstve pohybového vývinu. Aktuálne je podporou CVI Bratislava aj v administratívnej oblasti.

 

NAŠA SPRÁVNA A DOZORNÁ RADA

Sme presvedčení, že každý človek...

... má právo byť posilňovaný

... má právo prijímať adekvátnu podporu

... plne si užívať svoje ľudské práva

... a byť súčasťou spoločnosti.

Mgr. Vladislav Matej

predseda správnej rady

 

Podporujem Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., lebo včasná intervencia je dobrým
riešením pre rodiny, ktorým sa
narodí postihnuté dieťa.

Cítim sa poctený, že od roku 2014 môžem spolu s mnohými kolegyňami rozvíjať túto novú službu po
celom Slovensku.

PhDr. Helena Woleková, CSc.

členka správnej rady

 

Je radosť stretnúť dieťa, ktorému
sme pomohli. Je radosť stretnúť  spokojného rodiča, ktorý vidí pokroky svojho dieťaťa.  Pre tieto drobné
radosti je hodno byť pri tom
a priložiť ruku k dielu.

Prof. Ingrid Brucknerová PhD.

členka správnej rady

Ing. Tomáš Osuský

člen správnej rady

 

CVI Bratislava projekt pre mňa predstavuje možnosť pomáhať slabším, komunite, v ktorej žijeme
a podporovat CVI team v ich spoločensky veľmi zodpovednej
úlohe. Som úprimne rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu.

DOKUMENTY
ORGANIZÁCIE

ŠTATÚT 2014

ŠTATÚT 2018

Dodatok k štatútu 2021

VÝROČNÉ
SPRÁVY

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EKONOMICKY
OPRÁVNENÉ NÁKLADY

EON 2018

EON 2019

DOKUMENTY
K GDPR

GDPR CVI INFO

SPOLUPRACUJÚCE  ORGANIZÁCIE

Ing. Natália Fialová

členka dozornej rady

Ing. Bodo Hauswald

člen správnej rady

 

Svojimi rodičmi som bol vychovaný
v duchu ľudských a etických hodnôt
a preto sa usilujem, podielať sa na tvorbe môjho okolia a robiť náš svet lepším. Prechovávam hlbokú úctu voči odbornosti, obetavosti a ľudskosti
s ktorou sa odborníci Centra včasnej intervencie venujú malým deťom
a ich statočným rodičom.

Byť pomocným kolieskom v tomto
úsilí je pre mňa naplnením.

Ing. Andrea Vítková

členka dozornej rady

Ing. Martin Pitoňák

člen dozornej rady