PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

RENÁTA MATEJová

špeciálna pedagogička
so zameraním na podporu
rodinného systému

 

Renáta sa dlhodobo venuje odbornej podpore rodinám s deťmi v rôznych neštandardných, či náročných životných situáciách. Po praxi detskej sestry vyštudovala špeciálnu pedagogiku.
V  organizácii Návrat sa venovala  náhradnému rodičovstvu, od prípravy,
cez sprevádzanie, tréningy a vzdelávanie náhradných rodičov.
Má skúsenosti s prácou pre deti
v systéme sociálnoprávnej ochrany
(v detskom domove), kde presadzovala možnosť vzťahovej osoby pre každé dieťa prostredníctvom profesionálneho rodičovstva pre všetky bábätká, ale
aj deti s rizikovým vývinom či zdravotným znevýhodnením.

Absolvovala vzdelávanie v sociálnom poradenstve, k práci s traumatizovanými
a opustenými deťmi, práci s rodinným systémom a iné. Ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na človeka (PCA).

Vo včasnej intervencii ponúka najmä sprevádzanie rodičov v aktuálnej situácii,
s rešpektovaním životnej histórie členov rodiny, či terajších podmienok,
nastavenia a vlastných predstáv
o budúcnosti. Sprevádzanie ponúka individuálnou formou, alebo prostredníctvom rodičovských skupín.

Erika Tichá

štatutárna zástupkyňa a riaditeľka

špeciálna a liečebná
pedagogička

 

Erika sa dlhodobo venuje rodinám detí ktoré sa narodili predčasne a ich sprevádzaniu v krízových životných situáciách od narodenia do 7 rokov.

Vyštudovala špeciálnu a  liečebnú pedagogika a po absolvovaní doktorandského štúdia na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislava pracovala
ako vysokoškolský pedagóg na akademickej pôde a súčasne vo
viacerých zariadeniach pre deti
s rizikovým vývinom v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí.

Erika je dnes súčasne predsedníčkou Asociácie poskytovateľov
a podporovateľov včasnej intervencie
na Slovensku kde sa spolu s kolegami usiluje hájiť záujmy rodín a metodicky rozvíjať službu včasnej intervencie na Slovensku.

Iveta Prieložná

liečebná pedagogička

so zameraním na
pohybový vývin

 

Iveta sa venuje ranému vývinu detí
a možnostiam ako ho podporovať čo najprirodzenejším spôsobom už dlhý čas. Po štúdiu liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zaujímala
o raný pohybový vývin dieťaťa a možnosti jeho podpory. Absolvovala viacero kurzov a výcvikov napríklad Portage, Bazálna stimulácia, kurzov v systéme Body-Mind Centering®, Infant Developmental Movement Educator, masáží dojčiat,
je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator
a mnohých ďalších vyvinutých Babyfitom. Poznanie životných príbehov detí
v prostredí detskej nemocnice, ale aj
detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením ju priviedlo k včasnej intervencii v ktorej cíti priestor ovárať možnosti rodine a sprevádzať ju jej životným príbehom.

Karolína Lapošová

špeciálna pedagogička
so zameraním na poruchy
sluchu a komunikáciu

 

Karolina po štúdiu predškolskej pedagogiky a pedagogiky sluchovo postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získavala svoje skúsenosti na Slovensku, ale aj v zahraničí v Anglicku a USA. Mnoho špecializovaných kurzov, výcvikov v oblasti podpory detí s neštandardným vývinom ako napríklad Metóda dobrého štartu, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Školský program INPP, Metóda BI - bilaterálna integrácia alebo metodika Dr. Sindelar ju doviedli k včasnej intervencii, poznaniu možností podpory vývinu najmenších detí a sprevádzaniu ich rodičov.

VerOnika roháčková

 psychologička

 

 

Veronika vyštudovala psychológiu na Masarykovej univerzite.

Počas štúdia sa hlbšie zaujímala o klinickú prácu a psychologickú prácu s celým rodinným systémom.

Mala príležitosť pracovať v celom spektre organizácií a inštitúcií( od biznis – po ľudskoprávne a sociálne zamerané), kde zároveň absolvovala vzdelávanie a sociálno-psychologické tréningy.

Dlhodobo pracovala so skupinami klientov na psychiatrickom oddelení, kde okrem iného viedla  kognitívne tréningy.

Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, čo využila v rôznorodej dobrovoľníckej práci.

Svoje odborné pôsobenie vidí v širšom kontexte, okrem psychologického podchytenia rodiny a dieťaťa sa dlhodobo aktívne podieľa na aktivitách, ktoré majú dosah na ovplyvňovaní verejnej mienky a nálad pre prijatie znevýhodnených detí a dospelých ako prirodzenej súčasti spoločnosti.

 

 

Viera Fedorová

fyzioterapeutka

Bobath a Vojta terapeut

 

Viera po skončení strednej školy niekoľko rokov pracovala ako detská sestra na neonatologickom oddelení. Po ukončení štúdia  fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala viacero certifikovaných terapeutických a diagnostických kurzov
a špecializácií so zameraním na deti.
Je Bobath terapeut, Vojta terapeut, absolvovala kurz Bazálnej stimulácie, Prechtlovej metódy, tejpovania, loptičkovania, ma skúsenosti s terapiou detských klientov s rôznymi ťažkosťami. Význam včasnej intervencie vidí
v tvárnosti raného veku a možnosti podpory vývinu detí a v podpore prežívania rodiny ako zvládať túto
životnú rolu.

Miriam Gajdošová

špeciálna pedagogička

so zameraním na pohybový vývin

 

Miriam vyštudovala  špeciálnu pedagogiku pre telesne a zdravotne postihnutých na Pedagogickej
fakulte UK. Je držiteľkou certifikátu Infant Developmental Movement Educator (Pedagóg vývinového pohybu dojčiat)
v systéme Body-Mind Centering.

Absolvovala certifikačný kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku. Absolvovala kurz Školského programu INPP. Pracovala v Babyfite, ako lektor vývinoveho pohybu pre skupiny rodičov
s deťmi, ako aj v individualnom poradenstve pre deti s rizikovym vývinom. Venuje sa aj laktačnému poradenstvu
a predpôrodnej rodičovskej príprave. Budovanie optimálnej vzťahovej väzby
v rodine, a tiež podpora a rozvoj rodičovských kompetencií je hlavnou líniou, ktorá prepája vsetky jednotlivé profesné okruhy jej práce vo včasnej intervencii.

Barbora Kuzmická

špeciálna pedagogička, 
psychologička
a zraková terapeutka

 

Barbora po štúdiu špeciálnej pedagogiky zameranej na deti raného veku a deti so zrakovým znevýhodnením v Čechách
a neskôr aj na Slovensku vnímala, že včasná intervencie dáva rodine možnosť rozhodovať sa a formovať si svoju vlastnú životnú cestu. K lepšiemu poznaniu možností ako podporovať vývin detí
s poruchou zraku ju doviedlo postgraduálne štúdium zrakovej terapie
v Prahe. V rámci včasnej intervencie spolu
s rodičmi hľadá možnosti ako podporiť hlavne deti so zrakovým a viacnásobným postihnutím, venuje sa bazálnej stimulácii, posúdeniu zrakových funkcií a zrakovej stimulácii. Sprevádzanie rodín a otázky ktoré rodiny prinášajú do vzájomného
vzťahu ju následne doviedli k štúdiu psychológie.

NAŠA SPRÁVNA A DOZORNÁ RADA

Sme presvedčení, že každý človek...

... má právo byť posilňovaný

... má právo prijímať adekvátnu podporu

... plne si užívať svoje ľudské práva

... a byť súčasťou spoločnosti.

Mgr. Vladislav Matej

predseda správnej rady

 

Podporujem Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., lebo včasná intervencia je dobrým
riešením pre rodiny, ktorým sa
narodí postihnuté dieťa.

Cítim sa poctený, že od roku 2014 môžem spolu s mnohými kolegyňami rozvíjať túto novú službu po
celom Slovensku.

PhDr. Helena Woleková, CSc.

členka správnej rady

 

Je radosť stretnúť dieťa, ktorému
sme pomohli. Je radosť stretnúť  spokojného rodiča, ktorý vidí pokroky svojho dieťaťa.  Pre tieto drobné
radosti je hodno byť pri tom
a priložiť ruku k dielu.

Ing. Andrea Pálffy Belányi

členka správnej rady

Prof. Ingrid Brucknerová PhD.

členka správnej rady

DOKUMENTY
ORGANIZÁCIE

ŠTATÚT 2014

ŠTATÚT 2018

VÝROČNÉ
SPRÁVY

2015

2016

2017

2018

EKONOMICKY
OPRÁVNENÉ NÁKLADY

EON 2018

DOKUMENTY
K GDPR

GDPR CVI INFO

SPOLUPRACUJÚCE  ORGANIZÁCIE

Ing. Martin Pitoňák

člen dozornej rady

Ing. Bodo Hauswald

člen správnej rady

 

Svojimi rodičmi som bol vychovaný
v duchu ľudských a etických hodnôt
a preto sa usilujem, podielať sa na tvorbe môjho okolia a robiť náš svet lepším. Prechovávam hlbokú úctu voči odbornosti, obetavosti a ľudskosti
s ktorou sa odborníci Centra včasnej intervencie venujú malým deťom
a ich statočným rodičom.

Byť pomocným kolieskom v tomto
úsilí je pre mňa naplnením.

Ing. Tomáš Osuský

člen správnej rady

 

CVI Bratislava projekt pre mňa predstavuje možnosť pomáhať slabším, komunite, v ktorej žijeme
a podporovat CVI team v ich spoločensky veľmi zodpovednej
úlohe. Som úprimne rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu.

Ing. Natália Fialová

členka dozornej rady

Ing. Andrea Vítková

členka dozornej rady